PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ:

1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2=)

2. Lietuvos higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809)

3. Švietimo aprūpinimo standartai (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415146)

4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (https://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=368200&title=LR%20darbo%20kodeksas)

5. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d86f78c5a86811e9aab6d8dd69c6da66)

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra