MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ DARBO FUNKCIJŲ
PASKIRSTYMAS

Asta Meškutė, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkė. Atsakinga už komisijos darbo koordinavimą, mokykloje atliekamų tyrimų iniciavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane, bei programų priežiūrą ir vykdymą, atsakinga dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmėmis ir kt.) mokiniams teikimo, spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), dalyvauja analizuojant elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastis, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė ar kita pagalba įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus, atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus

Aušra Matulaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, atsakinga už mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų išsiaiškinami pavojai, susiję su vaikų saugumu, rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos kūrimu, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais. Pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus. Krizės metu organizuoja krizės valdymo priemones: įvertina krizės aplinkybes, parengia krizės valdymo planą, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.

Lilija Ūsienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja atliekamus tyrimus, atsakinga už programų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata, iniciavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, už vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai iniciavimą, organizavimą ir priežiūrą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose, dalyvauja nagrinėjant mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuojant netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo, bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų centrais, vertina ir teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu. Konsultuoja mokytojus, kaip informuoti apie Krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

Skaidra Juodaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja ikimokyklinio ugdymo skyrių „Eglutė“. Rengia, įgyvendina ir analizuoja ugdymo programas, inicijuoja individualias, specialiąsias ugdymo programas, projektus, temines savaites. Tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Eglutė“ ugdomojo proceso priežiūrą, metodinės veiklos organizavimą. Vykdo vaiko teisės pažeidimų prevenciją ir informuoja suinteresuotas institucijas. Organizuoja tėvų (globėjų) švietimą. Rūpinasi ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ kultūra ir įvaizdžio formavimu, palankiu mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius  bendruomenės santykius

Jurgita Martinaitienė, psichologė, konsultuoja mokyklos bendruomenę, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose, rūpinasi saugios mokyklos ugdymo(si) aplinkos kūrimu, dalyvauja nagrinėjant mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuojant netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas ir teikia siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo, atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, rūpinasi saugios mokyklos ugdymo(si) aplinkos kūrimu.

Rūta Rinkevičienė, logopedė – spec. pedagogė, atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, atsakinga už mokinių  turinčių specialiųjų poreikių  ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Šakių Pedagogine psichologine tarnyba, specialiosios pedagogikos psichologijos centru, atsakinga už mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą, už bendradarbiavimą su mokytojais bei bendrų numatytų programų vykdymą, dalyvauja pokalbiuose sprendžiant konkrečių mokinių problemas, renka informaciją iš  mokytojų, tėvų, mokinių.

Kristina Damijonaitienė, visuomenės sveikatos specialistė atsakinga už programų, susijusių su bendruomenės sveikata, rengimą ir įgyvendinimą. Atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos ir priežiūrą mokykloje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu

Rimutė Jievaitienė, lietuvių kalbos mokytoja, Komisijos sekretorė atlieka šias funkcijas: Rengia Komisijos posėdžių medžiagą; Suderinus su Komisijos pirmininke, organizuoja Komisijos posėdžius; Renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti; Tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu.

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Vakcinavimas

5

Ką apie tai sako:

Alvydas Unikauskas: PDF

Irena Pivoriūnienė: PDF

Benediktas Jonuška: Video

Edgaras Kulikauskas: Video

Arvydas Ambrozaitis: Video

Martynas Gedminas: Video

Andrius Macas: Video

Ramunė Kalėdienė: Video

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 126 svečiai ir narių nėra